Regulamin zakupu

Regulamin zakupu usług i produktów
za pośrednictwem strony internetowej: kwantowyuniwersytet.pl

§1
Postanowienia wstępne

 1. Strona internetowa kwantowyuniwerytet.pl, dostępna pod adresem internetowym 
  http://www.kwantowyuniwersytet.pl/ prowadzona jest przez Soul’s Transformation LTD 137 County Road, Walton, Liverpool, L4 3QF, United Kingdom, reprezentowaną przez Grażynę A. Adamską.
 2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców oraz określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Soul’s Transformation LTD, Grażynę A. Adamską, zwaną dalej Sprzedawcą oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest także do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Strony Internetowej.

 §2
Definicje

      Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Strona internetowa – sprzedaż usług i produktów prowadzonych przez Sprzedawcę pod adresem internetowym:
  www.kwantowyuniwersytet.pl/oplata-za-czesne
 2. Sprzedawca – Grażyna A. Adamska, Soul’s Transformation LTD, 137 County Road, Walton, Liverpool, L4 3QF, United Kingdom
 3. Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Strony internetowej
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Strony internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.
 7. Produkt – dostępny na Stronie internetowej produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Operator płatności – System płatności PayPal dpstarczany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B118 349 oraz system płatności TPay dostarczany przez spółkę Krajowy  Integrator Płatności  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w Poznaniu,  ul.  Św.  Marcin  73/6,  61-808 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe  Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu,  VIII Wydział  Krajowego  Rejestru  Sądowego pod  numerem KRS:  0000412357.
 9. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Strony internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Strony internetowej

 §3
Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem:
  – poczty tradycyjnej, na adres:
  Soul’s Transformation LTD
  137 County Road,
  Walton, Liverpool,
  L4 3QF, United Kingdom

  – poczty elektronicznej, na adres: info@kwantowyuniwersytet.pl
 2. Nr rachunku bankowego Sprzedawcy ING Bank Śląski 57 1050 1025 1000 0090 3108 9197.

 §4
Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Strony internetowej oraz składania zamówień na Usługi, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Strony internetowej. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Strony internetowej.

 §5
Informacje ogólne

 1. Przeglądanie asortymentu strony nie wymaga podania danych osobowych.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty i Usługi znajdujące się w asortymencie Strony internetowej możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Wszystkie ceny na Stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Dostępne na stronie internetowej Produkty mają charakter usług świadczonych drogą elektroniczną i do ich ceny nie są doliczane koszty dostawy. 

 §6
Zasady składania Zamówienia

      W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będące przedmiotem Zamówienia.
 2. Zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu.
 3. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności. 
 4. Potwierdzić zamówienie, dokonując płatności.

 §7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient korzysta z dostawy produktów niematerialnych/cyfrowych – drogą elektroniczną.
 2. Klient może wybrać z następujących metod płatności:
  – płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  – płatności elektroniczne.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Serwisu internetowego w formularzu zamówienia.

 §8
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego lub usługi, Klient powinien wykonać następujące czynności:
  • wybrać Produkt lub Usługę,
  • zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu,
  • wybrać sposób płatności i zapłacić.
 2. Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie Usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym na Stronie internetowej.

 §9
Reklamacje

 1. Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Klientów, w przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu 
 3. Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty. 


§10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli przedmiot umowy – Usługa, została już wykonana lub ustalony termin jej wykonania upływa wcześniej niż 24h przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w punkcie kolejnym. 
 4. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
 5. Klient może skorzystać w tym celu ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (plik do pobrania dostępny TUTAJ). Nie jest to jednak obowiązkowe.
 6. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

§11
Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: http://kwantowyuniwersytet.pl/polityka-prywatnosci/


§12

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Stronę internetową zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie internetowej.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

Data publikacji regulaminu 25 maja 2018r.